rendelet címkéhez tartozó bejegyzések

Szeptember 30-ig kell megrendelni az új pénztárgépet

Harminc nap türelmi időt kapnak az augusztus 31-ig átállásra kötelezett kereskedők a megfelelő pénztárgépek beszerzésére. Kétfázisú ellenőrzés lesz, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptember 1-30. között csak az üzembehelyezési kód meglétét ellenőrzi, szeptember 30. után viszont már a pénztárgép visszaigazolt megrendelését is.

Folytatás

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye az online pénztárgépekre való átállásról

Közeleg az online pénztárgépekre való átállás első ütemének határideje, ezért kérjük az
érintetteket, hogy kövessék nyomon, milyen teendőik vannak az átállással kapcsolatban.

Folytatás

Közlemény a NAV által nyilvántartásba vett pénztárgép, taxaméter szervizekről

Megjelent: 2013.04.04.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/C. § (2) bekezdése alapján a mai nappal megjelentettük a NAV által nyilvántartásba vett pénztárgép, illetve taxaméter szervizeket.

PDF formátumban:PTG_nyilvantartasba_vett_szervizek_2013.04.04.

KÖZLEMÉNY

elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
.
A Rendelet 73. § (1) bekezdése alapján azon pénztárgéphasználatra kötelezett adóalanyok, akik (amelyek) 2013. június 30- át követően – legkésőbb 2013. december 31 – ig – a Rendeletnek meg nem felelő (a továbbiakban: hagyományos), elektronikus naplós pénztárgépet használnak, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 178. § (1a) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket 2013. július 1. és a pénztárgép használatból történő kivon ása (legkésőbb 2013. december 31.) között az elektronikus naplók, valamint az elektronikus naplók adattartalmának Nemzeti Adó – és Vámhivatal részére elektronikus úton történő megküldésével kötelesek teljesíteni havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig
Jelen Közlemény célja a fentiek szerinti adatszolgáltat ási kötelezettség teljesítése technikai részleteinek meghatározása.
.
A pénztárgép üzemeltetője az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap felhasználásával – Ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton – juttathatja el a NAV részére az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépek elektronikus naplóállományát, valamint annak jelen Közleményben meghatározott adatait a tárgyhónapo t követő hónap 10. napjáig.
1) Elektronikus naplóállományok megküldése
Az adott pénztárgép tárgyhavi napló állományait az alábbiakban megtalálható elnevezési szabály szerint kell eltárolni, amelyet ZIP tömörítő eljárással, pénztárgépenként egy fájlban tömörített formátumban kell beküldeni az elektronikus űrlap csatolmányaként.
 Az állományok elnevezési szabálya: AAAAAAAAA_ééééhh
a) AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren,
b) éééé: az év száma négy számjegyen,
c) hh: a hónap sorszámát két számjegyen.
2) Elektronikus naplóállományok adattartalmának megküldése
Az elektronikus napló adattartalmát az alábbiak szerint kell megküldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére:
Fájl neve: AP szám + “_” + év + hónap + “.csv”
Az adatokat a tárgyhónapra vonatkozóan ANSI 1250 – es kódlap szerinti karakterkódolású szöveges állományokban kell tárolnia.
Amennyiben több vállalkozás használ egy pénztárgépet, úgy adatszolgáltatási kötelezettségüknek külön csv fájlokban tehetnek eleget. Ebben az esetben a fájl eleje a következő karakter sorozattal indul:
 <ADOSZAM>adószám</ADOSZAM>, ahol az adószám a bizonylatokat kiállító vállalkozás adószáma.
Az adatokat folytatólagosan, a mezőket pontosvessző karakterrel elválasztva, a rekordokat
sorvége karakterrel lezárva kell a fájlba írni. A számok hármas helyi érték jelzőket, vezető nulla számjegyeket nem tartalmazhatnak, a tizedesek jelzésére “,” (vessző) karakter használandó. Ha tizedes szerepel, akkor annak pontosan két számjegynek kell lennie. A szöveges értékeket idézőjelek között kell kiírni. Ahová nem lehet értéket írni (pl. vevő neve, nyugta esetén) ott a határolók közé nem szabad karaktert írni.
Az adatok sorrendje:
1. Bizonylat típusa három karakter
   1.1. nyugta esetén: NYN,
   1.2. egyszerűsített számla esetén: ESN,
   1.3. sztornó bizonylat esetén: SZN,
   1.4. visszáru bizonylat esetén: VBN,
2. Bizonylat sorszáma
3. Kiállítás időpontja 12 számjegyen ééééhhnnóópp formátumban
4. Vevő neve (ha az adott bizonylatnál alkalmazható)
5. Vevő címe (ha az adott bizonylatnál alkalmazható)
6. Adóval számított végösszeg
7. Összes általános forgalmi adó tartalom
Az üzemeltetőknek minden egyes elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépéről külön – külön el kell készítenie a fentiek szerinti két állományt
.
A szabályosan kitöltött űrlap csatolmánya ként küldött állományok együttes mérete nem haladhatja meg a 30 Mbyte- ot.
Amennyiben az üzemeltető összes pénztárgépének tömörített állományai nagyobb területet foglalnak el, mint 30 Mbyte, akkor további űrlapot kell kitölteni és ahhoz kell csatolni a további tömörített adatállományokat az adott méretkorlátig több adatlap megküldése esetén lehetőleg úgy, hogy egy pénztárgép adata azonos adatlap csatolmányaként kerüljön megküldésre
.

Bonyolítja a NAV a kasszák naplózását

Meglepte a szakmát a NAV újabb rendelete, amely részletezi, hogyan kell beküldeni a hatóság részére az elektronikus naplófájlokat azoknak, akiknek a pénztárgépe elektronikus naplóval rendelkezik. A szakemberek szerint olyan terhet hárítanak a kereskedőkre, ami – ha nem is megvalósíthatatlan –, bizonyos esetekben rendkívül időigényessé és bonyolulttá teszi az eljárást.

Folytatás

Év végéig sem indulhat a szuperkassza-rendszer?

A bolgárok meg sem próbálták egy lépésben bevezetni

Nem megy egy lépcsőben, ami a példaadó bolgároknak évekbe került: még mindig nem rögzítették a szuperkasszákkal kapcsolatos követelményeket. A megfelelő gép kifejlesztése, engedélyezése, tesztelése akár év végéig is elhúzódhat.

Folytatás

Kinek kötelező a pénztárgép? (4/1995. (XI. 22.) PM rendelet)

4/1995. (XI. 22.) PM rendelet

a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 96. §-ának (3) bekezdésében, valamint az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 71. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez
Az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában, nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: Folytatás

Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság

Az Országos Pénztárgép és Taxaméter Technikai Bizottság ügyfélfogadási ideje:

Időpont

Hely

Telefon

Kedd                             8.00 – 11.00
Csütörtök                     13.00 – 16.00

1054 Budapest, Széchenyi u. 2.

428-5414
428-5550 /733

Pénztárgépek éves adómemória kiiratása

Éves zárás kötelező minden pénztárgép felhasználónak 2012. évre vonatkozóan!

A pénztárgépekkel kapcsolatos rendelet módosítására vonatkozó NGM tervezet 70. § értelmében az adómemória kiíratásra a 2012. december 31-én hatályos 24/1995. (XI.22) PM rendeletet kell alkalmazni.

A tervezet szerint a jelenleg használatban lévő pénztárgépek 2013. március 31-ig még biztosan működtethetőek.

Mivel az említett változás még csak tervezet, így annak elfogadásáig és hatályba lépéséig még a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet az érvényes.

Folytatás

A kasszák már csak új igazolvánnyal szervizelhetők

2013. február 28.

A szervizek, műszerészek számára fontos változás, hogy új műszerészigazolványt és plombanyomót kell kiváltaniuk ahhoz, hogy a kasszákat szervizelhessék. Ezentúl egy műszerész egyidejűleg csak egy szervizcég alkalmazásában állhat.

Április 30-tól érvényüket vesztik a 2013. március 19-ig kiadott szervizengedélyek, műszerészigazolványok és plombanyomók a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelete szerint. A pénztárgépek szerviztevékenységét tehát ezekkel már csak április végéig lehet végezni, így ahhoz, hogy valaki ezt követően is foglalkozhasson kasszák javításával, új típusú műszerészigazolványt kell kiváltania, illetve plombanyomót beszereznie.

Folytatás

Online bekötés: mentesség kérhető, ha…

A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára.
A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki. Az egyedi mentesítést, amely 1 évre szól, de újra igényelhető az állami adóhatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg.
Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi a az illetékes állami adóhatóságnak. Az adóalany az adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.
Forrás: piacesprofit.hu

Pénztárgépcsere: megvannak a technikai paraméterek

Gőzerővel folyik a pénztárgépek Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) történő bekötésének előkészítése: pénteken a technikai paramétereket rögzítő rendelet is megjelent. Az átállásra korábban meghatározott időszak igen szűk, a pénztárgépek tudása, s ára között számottevő eltérések mutatkoznak, a vállalkozásoknak érdemes tehát mielőbb áttekinteni a kötelezettségeket és lehetőségeket.

A múlt hét csütörtökön a jelent meg, hogy május 1-jéig kell az érintetteknek átállni a NAV-val online adatkapcsolatra képes pénztárgépek alkalmazására. Az erről rendelkező kormányhatározat arra hívja fel a nemzetgazdasági minisztert, hogy e határnaphoz igazodva rendeletben határozza meg az új pénztárgépek bevezetésének ütemezését.

A technikai paraméterek

Pénteken a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)  rendeletét tették közzé a Magyar Közlönyben a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról, illetve az ez alóli mentességről.

A dokumentum egyebek mellett tartalmazza, hogy a pénztárgépeket fel kell szerelni az adóügyi ellenőrző egységgel (AEE). Az AEE rögzíti és a rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé.

Az AEE-nek, amelyet fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni, képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni. Akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább egymillió kiadott bizonylat adatainak tárolására, és az egységben működő memóriamodul kapacitásának el kell érnie a 16 gigabyte-ot.

A gépek műszaki paraméterei mellett értelemszerűen minden egyéb kérdést részleteiben szabályoz a rendelet. Egyebek mellett a használható papír minőségi követelményeit (8 évig kell biztosítani az olvashatóságot), a forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók előírásait (5 féle áfa-csoport került például meghatározásra: az 5, 18, 27 százalékos kulcs mellett az adójegyes és áfa mentes), a bizonylatok szabályait.

A nem megfelelő pénztárgépek üzemeltetése

A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek 2013. június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig 2013. december 31-éig lehet majd üzemeltetni.

A korábbi információk szerint a meglévő pénztárgépek átalakításához, a régiek lecseréléséhez az állam támogatást nyújt, ennek összege az NGM szerint összességében akár a 10 milliárd forintot is elérheti. Pályázat ugyanakkor egyelőre még nem jelent meg, az igénylés feltételei tehát nem ismertek.

A pénztárgépek adóhatósági bekötésétől tárca az áfánál 95 milliárd forintos bevételnövekedésre számít, tény ugyanakkor, hogy ezen számítások még abban az időben jelentek meg, amikor a kormányzat a NAV-kapcsolat kialakítására még március végi határidőt közölt. Mindemellett cél, hogy az évi 1000-1500 milliárd forintnyi adót elnyelő hazai szürke- és feketeszféra zsugorodásához is hozzájáruljon az új rendszer.

Még mindig vannak kérdőjelek

A műszaki paraméterek megjelenése érdemben gyorsíthatja az átállás folyamatát, bár előzetesen a szakértők igen pesszimisták voltak a határidők megállapítását látva. Nemzetközi példák alapján a szakma azt hangsúlyozta, hogy több időre lenne szükség, s érdemes lenne megfontolni a lépcsőzetes bevezetés lehetőségét is.

Az állami szerepvállalás fontosságát és a potenciális előnyöket hangsúlyozta néhány napja az Onlinekassza.hu-nak adott interjúban Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-Coop Szövetség elnöke.

A szakember ugyanakkor az is jelezte, hogy hatalmas a kereskedők előtt álló feladat, amit az induláshoz meg kell oldani: érdemes lett volna hosszabb időt hagyni a felkészülésre. Elmondása szerint a most működő pénztárgépek nagy része nem felel meg az új rend által támasztott elvárásoknak. Cserélni kell tehát, azonban a szakember megítélése szerint ez a váltás akkor lehet igazán hatékony, ha nagy tudású, bankkártyák, külső kapcsolatok kezelésére is alkalmas kasszákat szereznek be a kereskedők. Ezek azonban drágák, Zs. Szőke Zoltán szerint akár félmillió forintba is kerülhet egy ilyen pénztárgép. Így mindenképpen szükség van az állami szerepvállalásra, valamilyen támogatás formájában.

Forrás: piacesprofit.hu

Eljuttatta javaslatát a NAV-hoz a Pénztárgép munkacsoport

2013. január 28.

Pénteken juttatta el a Nemzetgazdasági Minisztériumnak javaslatait a pénztárgépek NAV-hoz bekötéséről az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalatok Szövetségén belül létrejött Pénztárgép munkacsoport – mondta el az onlinekassza.hu-nak adott interjúban Várkonyi Gábor, a munkacsoport vezetője. A szakértők szerint nem szükséges a pc-alapú kasszák cseréje, igaz komoly fejlesztésre van szükség azok esetében is.

Az IVSZ-en belül január 16-án alakult meg a Pénztárgép munkacsoport, amelyben az adóügyi modulok gyártói, a pénztárgép-forgalmazók, valamint a szervizek képviselői is részt vesznek – közölte a csoport vezetője. Várkonyi Gábor elmondta, a rövid távú cél, hogy segítséget nyújtsanak az átállásra alkalmas eszközök gyors kialakításához, hatékonyan hozzájáruljanak az NGM és a NAV által megfogalmazott célkitűzésekhez – gazdaság fehérítése, adózási fegyelem javítása. Hosszabb távon pedig a szereplők közötti folyamatos kommunikáció elérését jelölte meg célként Várkonyi Gábor, illetve a szakterületeket érintő esetleges módosítások közvetítését végzi majd az IVSZ a tagjai felé.

A munkacsoport résztvevői január 22-ig gyűjthették össze javaslataikat, ez alapján ajánlásokat tettek a rendelet vonatkozó pontjaihoz. Az IVSZ Pénztárgép munkacsoportjának felvetéseit pénteken juttatták el az NGM-hez – hangoztatta Várkonyi Gábor.

A teljes dokumentumot itt olvashatja.

Az egyik legfontosabb módosítási javaslat a pc-alapú rendszereket érinti. A szakemberek szerint jobb megoldást jelentene, ha azokban az üzletekben, amelyekben sok pc-alapú kassza működik, az egyes pénztárgépekbe helyezett Adóügyi Ellenőrző Egységek (AEE) egy központi AEE-nek továbbíthatnák az információkat, és onnan küldenék azokat tovább a NAV felé. Az IVSZ által vázolt koncepció esetében is szükség lesz a pc-alapú kasszák fejlesztésére, illetve az új rendszer szerinti újraengedélyeztetésre, azonban nem kellene teljesen lecserélni azokat, miközben az adóhatóság ennél a megoldásnál is hozzáférhet majd a kívánt adatokhoz – húzta alá Várkonyi Gábor.

Pénztárgép-csere: megjelentek a részletek

Megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) rendelete a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról, illetve az ez alóli mentességről.

A 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet egyebek mellett rögzíti, hogy a pénztárgépeket fel kell szerelni az adóügyi ellenőrző egységgel (AEE). Az AEE rögzíti és a rendeletben meghatározott szabályok szerint továbbítja a pénztárgépen keletkező adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé.

Az AEE-nek, amelyet fizikailag a pénztárgép burkolatán belül kell elhelyezni, képesnek kell lennie minden magyar mobilszolgáltató hálózatára felkapcsolódni, akkora tárkapacitással kell rendelkeznie, amely alkalmas legalább egymillió kiadott bizonylat adatainak tárolására, és az egységben működő memóriamodul kapacitásának el kell érnie a 16 gigabite-ot.

A pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany az állami adóhatóságtól akkor kérheti az elektronikus hírközlő hálózat útján történő adattovábbítás alóli felmentést, ha székhelye, telephelye, üzlete, pénzátvételi helye, ahol a pénztárgépet üzemelteti, olyan helyen található, ahol az adatkapcsolat létesítéséhez szükséges elektronikus hírközlő hálózat nem érhető el, és az elektronikus hírközlő hálózat elérése külső antennával vagy egyéb műszaki megoldás alkalmazásával sem biztosítható, illetve az aránytalan terhet jelentene az adóalany számára.

A kérelem benyújtása, illetve az egyedi mentesítés megadása azonban nem érinti az adóalany azon kötelezettségét, hogy nyugtát online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel felszerelt pénztárgéppel állítson ki.

Az egyedi mentesítést, amely 1 évre szól, de újra igényelhető az állami adóhatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szakhatósági állásfoglalása alapján adja meg. Az egyedi mentesítés időtartama alatt a pénztárgép üzemeltetője az adatokat CD/DVD lemezre, illetve más, egyszer írható optikai adathordozóra menti és havonta megküldi a az illetékes állami adóhatóságnak.

Az adóalany az adatszolgáltatási kötelezettségét úgy is teljesítheti, hogy pénztárgépét a napi zárást követően legalább 1 óra időtartamra úgy helyezi el, hogy az elektronikus hírközlő hálózat elérhető legyen.

A 2013. március 20-át megelőzően engedélyezett, de a rendeletben foglalt előírásoknak meg nem felelő pénztárgépek 2013. június 30-ig, az elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépek pedig 2013. december 31-éig üzemeltethetőek.

Az új pénztárgépek alkalmazására május elsejéig kell átállni, és korábbi információk szerint a meglévő pénztárgépek átalakításához, a régiek lecseréléséhez az állam támogatást nyújt, ennek összege az NGM szerint összességében akár a 10 milliárd forintot is elérheti.

A pénztárgépek adóhatósági bekötésétől tárca az áfánál 95 milliárd forintos bevételnövekedésre, és az évi 1000-1500 milliárd forintnyi adót elnyelő hazai szürke- és feketeszféra zsugorodására számít.

Forrás: Adó Online 2013.02.18. 8:47

Pénztárgép-csere: két hónap haladék

Bár május elsejétől új, a NAV-val online kapcsolatban álló pénztárgépeket kell használni, a revizorok június 30-ig nem büntetik a régi pénztárgépek használatát, vagyis a cégek két hónap haladékot kaptak az átállásra. Az új pénztárgépek adatközlése követhetetlen lesz, és a továbbított információkból akár a feketemunkát is kiszűrheti a NAV.

Fontos újdonságok találhatók az adóhatóság és a Nemzetgazdasági Minisztérium „Közlemény a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról” címet viselő közös dokumentumában, amely a NAV honlapján olvasható.

A május elsejével induló magyar rendszer Közép-Európa legkevésbé kijátszható rendszere lesz, mert kiépítése során már figyelembe tudják venni azoknak az országoknak a tapasztalatait, amelyeknél már összeköttetésben állnak a pénztárgépek az adóhatóságok szervereivel – ígéri a tárca és a NAV.

Az átállás ütemezése

 

A pénztárgéphasználatra kötelezett adózó elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépet 2013. április 30-ig üzemeltethet, azonban a 2013. június 30-ig terjedő türelmi időszakban az állami adóhatóság nem szankcionálja az elektronikus naplóval nem rendelkező, hagyományos pénztárgépek használatát – derül ki a közleményből, így a cégek két hónap haladékot kapnak az átállásra. A NAV március 10-ig honlapján közli azon pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését, amelyeket a cégek június 30-a után nem használhatnak.

Az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépeket 2013. december 31-ig lehet üzemeltetni. Az elektronikus naplóval rendelkező, hagyományos pénztárgépet használó adózó 2013. július 1. és 2013. december 31. között adatszolgáltatási kötelezettségét az elektronikus naplófájlok elektronikus úton történő megküldésével teljesíti az állami adóhatóság felé. Ennek technikai részleteit szintén március 10-ig hozza nyilvánosságra a NAV.

A pénztárgéphasználatra nem kötelezett adózó hagyományos pénztárgépet 2014. december 31-ig üzemeltethet.

Külön életet él

Az új pénztárgépek központi elemét az adóügyi ellenőrző egység (AEE) jelenti majd. Ez a pénztárgép önállóan elkülöníthető, zárt, elektronikus adattároló és mobil adatkommunikációs egysége, mely az adóügyi bizonylatokat és elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, és biztosítja a pénztárgép és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt.

Az AEE folyamatosan rögzíti a pénztárgépen zajló eseményeket: a bizonylatok kiállításán túl az áramszünetet, ki- és bekapcsolásokat, a gyakorló mód használatát is – olvasható a közleményben.

Az AEE jelentéseit a NAV szervere kezdeményezi: ez biztosítja, hogy az adózó ne rendelkezzen információval a legutóbbi jelentésről.

Vannak kivételek

Ha az adózónak valamely pénzátvételi helyén a mobil adatkapcsolat nem érhető el, az adózó az állami adóhatósághoz egyedi mentesítés iránti kérelemmel fordulhat. Az egyedi mentesítés 1 évre szól és meghosszabbítható.

A mentességet kapott adózó az AEE-ben tárolt, adatszolgáltatással érintett adatokat CD/DVD lemezen, vagy egyszer írható optikai adathordozón havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig küldi majd meg az illetékes adóhatóságnak.

Az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek tulajdonosainak havonta, elektronikus úton kell elküldeniük az elektronikus naplók adattartalmát.

Sok lehetőség nyílik a NAV számára

Közleményében a NAV részletezi, miféle új távlatok nyílnak a revizorok előtt az elektronikus kapcsolat létrejötte után.

A nyilvánvaló ellenőrzési lehetőségeket túl az adóhatóság képes lesz például kiszűrni a be nem jelentett telephelyeket a pénztárgép-szervizek által bejelentett üzemeltetési helyek és az adózó által bejelentett telephelyek összevetésével.

A be nem jelentett foglalkoztatottak felderítésére is alkalmas lehet az online kapcsolat: érdekes lehet a revizor számára az egyidejűleg működő pénztárgépek és a 08-as bevalláson szereplő foglalkoztatottak számának összevetése.

Forrás: ado.hu

Tízmilliárddal támogatják a pénztárgépcserét

A működő pénztárgépek 80 százalékának cseréjét az állam mintegy 10 milliárd forinttal támogatja – mondta Balog Ádám helyettes államtitkár a Magyar Nemzetnek.

Már elkészült a pénztárgépek és az adóhivatal közötti elektronikus kapcsolat létrehozását előíró rendelet tervezete, a jogszabály hamarosan nyilvános lesz – mondta a Magyar Nemzetnek Balog Ádám, az NGM adóügyekért felelős helyettes államtitkára.

Az új szabályozás miatt az itthon működő nagyjából 250 ezer pénztárgép mintegy nyolcvan százalékát le kell cserélni, a többi – modernnek számító – pénztárgép kisebb-nagyobb átalakítással tovább működhet. Az állam akár 10 milliárd forinttal is támogatja majd a pénztárgépcserét, a cégek a dotációt a NAV-tól igényelhetik majd – közölte a helyettes államtitkár.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a rendelet a piacon még nem kapható pénztárgépek beszerzését írja majd elő, mert a most forgalomban lévő, elektronikus összeköttetéssel is ellátott, más államokban használt pénztárgépek manipulálhatók.

További részleteket itt talál.

Felmentést kaphat több cég a pénztárgépek NAV-osítása alól

2013. január 09., szerda, 09:23 • Utolsó frissítés: 2013. január 09., szerda, 11:42
Szerző: hvg.hu

Nemcsak új pénztárgépet, hanem internet-előfizetést is kell szerezniük a vállalkozásoknak április elsejét követően, ha létrejön az online kapcsolat az adóhivatallal – mondta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettese az InfoRádió műsorában. Varga Árpád szerint egyes cégek felmentést kaphatnak a NAV-os bekötés alól, ha olyan területen működnek, ahol sehogy sem lehet megoldani az internet-hozzáférést.

Hatalmas informatikai feladat lesz az online kapcsolat létrehozása az üzletek és az adóhivatal között, ez nem egyedül az adóhatóság számára jelent egy nagyon komoly felkészülést, hanem a pénztárgép-üzemeltetésre kötelezettek esetében is – mondta az InfoRádiónak Varga Árpád, a NAV elnökhelyettese.

Szerinte valószínű, hogy minden egyes pénztárgépet le kell cserélni, hiába használja esetleg egy cég a jelenleg legmodernebb berendezést.

Olyan pénztárgépekre van ugyanis szükség áprilistól, amelyek lehetővé teszik, hogy egy online kapcsolat révén az adóhatóság központi szerverén keresztül egy revizor, meghatározott hozzáféréssel, bármikor betekinthessen a pénztárgép adataiba. Ehhez a valós idejű lekérdezéshez internetkapcsolatra is szükség van, ezzel a vállalkozásoknak szintén rendelkezniük kell - mondta az elnökhelyettes.

Varga Árpád arról is beszélt az InfoRádiónak, hogy a pénztárgépekkel kapcsolatos kiadásokhoz a vállalkozások támogatást vehetnek majd igénybe, ennek részleteit a nemzetgazdasági minisztérium dolgozza ki.

A NAV szerinte a médiahatóságtól kapott információk alapján tájékozódik majd, melyek azok a területek Magyarországon, ahol semmilyen módon nem oldható meg az internet-hozzáférés. Aki ilyen helyen működtet olyan vállalkozást, ahol biztosítania kellene a pénztárgépe és a NAV összekapcsolását, az felmentést fog kapni a kötelezettség alól.

Hozzátette, nem egyedül adatszolgáltatásról van szó, hanem az adóhivatal megnézheti, hogy aznap mi történt az adott boltban. A revizor egy napon maximum 20 alkalommal betekinthet egy adott pénztárgépbe, ellenőrizheti például, hogy a vásárlások bekerültek-e pénztárgépbe.

A bolgár tapasztalatokat értékelve a NAV elnökhelyettese azt mondta, Magyarországon olyan rendszert szeretnének bevezetni, amely statisztikák készítésére is alkalmas, vagyis kimutatja például, hogy egy boltban egy héten melyik napon mekkora volt a forgalom.

Varga Árpád reméli, hogy tartani lehet az április elsejei határidőt a pénztárgépek és az adóhivatali online kapcsolat bevezetésére. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökhelyettese szerint elegendő lesz az négy és fél milliárd forint forrás, ami az ehhez szükséges informatikai fejlesztésekre áll a NAV rendelkezésére.

 

 

Tipikus hibák: erről mesél majd a pénztárgép a NAV-nak

2013. február 27., szerda, 08:18 • Utolsó frissítés: 2013. február 27., szerda, 09:28 Szerző: hvg.hu

A pénztárgépek cseréje révén a tervek szerint júliustól és jövő januártól kezdve jelentős mennyiségű pluszinformáció jut el a hatósághoz – írta a Napi Gazdaság.

A NAV szerint már az új rendszer bevezetése is csökkentheti az adórést, növelheti a költségvetési bevételeket, illetve erősítheti a jogkövető magatartást – közölte a Napi Gazdaság.

A beérkező adatok az egyes eladott tételek számát, értékét, a vásárlások időpontját, továbbá a pénztárgép üzemeltetésére vonatkozó információkat is tartalmazzák. Utóbbi adatok rendszerezésével, elemzésével, időbeli összehasonlításával visszaélési sémák fedezhetők fel, kimutathatóvá válnak a legális üzletmenettől látványosan eltérő tételmozgások, illetve gyanús használatra vonatkozó mintázatok.

A lap szerint tipikusan ilyen, ha a gépbe este, a zárás előtt ütögetik be a napi forgalmat − vagy inkább annak egy részét −, de feltűnik az is, ha gyakori a sztornó, a visszáru, ha a gép kevesebb ideig van bekapcsolva, mint amíg a bolt nyitva van, ha sok az áramszünet.

Szintén kitűnik, ha az óránként kimutatott bevétel túl kicsi ahhoz, hogy gazdasági racionalitása legyen a gép alkalmazásának, ha az adott tevékenységhez viszonyítva irreálisan alacsony az átlagos vásárlási érték. Könnyebbé válik a be nem jelentett telephelyek kiszűrése, hiszen a bejelentett telephelyeket össze lehet vetni a szervizek által jelentett üzemeltetési helyekkel.

Az operatív ellenőrzések támogatására is több lehetőség nyílik, hiszen a revizorok adott időpont vagy időszak forgalmára is rákérdezhetnek – írta a lap. Ez azt jelenti, hogy kevés lesz az, ha a revizor épp kap nyugtát − mert az eladó megneszelte a jöttét −, de korábban senki sem kapott.

Lehetővé válik a pénztárgép-bejelentések ellenőrzése is, hiszen azonnal kiderül, ha az üzletben nem regisztrált pénztárgépet használnak. A pénzkészlet ellenőrzésével pedig kimutatható a pénztárgép kasszájában lévő pénzkészlet-növekedés és a pénztárgépben rögzített bevétel közötti esetleges eltérés is.

Miért is kell bekötni a pénztárgépet a NAV-hoz?

013. február 28., csütörtök, 15:24 • Utolsó frissítés: 2013. február 28., csütörtök, 16:56
Szerző: hvg.hu

A pénztárgépekre vonatkozó új szabályok közvetlenül összekötnek az adóhatósággal – javul-e ettől az adózói fegyelem? Miért van szükség az adózók készpénzforgalmának operatív követésére, a szabályok szigorítására, illetve a büntetések drasztikus fokozására? Az Adózóna megmondja.

 

A pénztárgépek új, adóhatósággal közvetlenül összekötött rendszerének kialakítása – a jogszabályalkotók oldaláról – azt jelzi, hogy az adózók jelentős részét közvetlenül és folyamatosan szükséges kontrollálni. Az adózási szabálykövetés kikényszerítésére bevezetett szigorú szabályok érvényesülnek ez évtől a készpénzforgalom operatív követésénél, illetve a kapcsolódó potenciális szankcióknál – írja az adózóna adózási szakportál. A rendszer kialakításánál hivatkoztak az adózási visszaélések magas arányára, (Magyarországon a fekete és szürke jövedelmek arányát a GDP 17-30 százaléka közöttire becsülik különböző megközelítések, míg a fejlett országokban ennek arányát 6-8 százalékára teszik).

Az új pénztárgépekkel kapcsolatos legszigorúbb szankciókra például azok a forgalmazók számíthatnak, akik pénztárgépet engedély nélkül forgalmaznak, illetve az előírásoktól eltérő pénztárgépet adnak el, ilyenkor 10 millió forintig terjedő bírság is lehetséges. A pénztárgép forgalmazásával, üzemeltetésével, szervizelésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségek egyéb módon történő megszegése esetén pedig a magánszemély kötelezettet (forgalmazót, üzemeltetőt, szervizt, műszerészt) 500 ezer forintig, nem magánszemély kötelezettet 1 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja az állami adóhatóság.

A portál röviden összefoglalja a készpénzforgalomra vonatkozó szabályokat (csak a pénztárgépek kezelésének részletei több mint száz oldalt tesznek ki a közlönyben, így a technikai elemekkel nem foglalkozik).


Jövő vasárnap kiderül, mely gépek lesznek alkalmasak

Forrás: Hír TV
2013. március 01., péntek 11:11

Március 10-e után hozza nyilvánosságra a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az új pénztárgépek listáját, amelyek már alkalmasak arra, hogy összeköttetésben legyenek az adóhatósággal.
Bruttó című gazdasági magazinunknak a szoftver kifejlesztésében közreműködő Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke azt mondta: a szűk határidő miatt kétséges, hogy időben megérkeznek-e az új gépek. Az új pénztárgépek használatára május 1-jétől kell átállni, az elektronikus naplóval nem rendelkező gépeket június végéig lehet használni.

A NAV-tól igényelhetik majd a pénztárgép-támogatást a kereskedők

Nincs döntés a teljes támogatási keretösszegről, ám a kormány szerint az meghaladhatja a 10 milliárd forintot.

A tervek szerint az idén megvalósuló pénztárgépcsere során az új, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) szervereivel kommunikálni képes pénztárgépek árának a bő hatvan százalékát kaphatják meg a kereskedők támogatásként – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) lapunknak elküldött közleményéből.

Korábban az NGM hatásvizsgálata szerint a pénztárgépek Nemzeti Adó-és Vámhivatal rendszerére történő online hálózatosításának nagyjából 17 milliárd forint lesz az összköltsége. Ebből a kormány még tavaly decemberben 4,5 milliárd forintot biztosított a NAV-nak.

Arról, hogy mennyi lesz a kereskedőknek járó támogatás, arról még nem döntött az NGM, ám a tárca tájékoztatása szerint a keretösszeg meghaladhatja a 10 milliárd forintot. A tervek szerint a támogatást a NAV-tól igényelhetik a kereskedők.

A 10 milliárd forint körüli keretösszeg annyit jelent, hogy nagyjából 50 ezer forint juthat egy pénztárgépre. Ez a lecserélendő pénztárgépek számától függ: korábban az NGM még 400 ezer pénztárgéppel számolt, nemrégiben azonban Balog Ádám, az NGM adóügyi helyettes államtitkára az Mno.hu-nak már 250 ezer pénztárgépről beszélt, ami inkább tükrözi a szakma véleményét.

Szakmai vélekedések szerint ennek a negyedmillió gépnek a 80 százalékát kell lecserélni a jelenleg is formálódó pénztárgéprendelet miatt. Kérdés, hogy mikorra születik meg a rendelet, mivel mint arról korábban írtunk, jelenleg is számos vitás kérdés van arról, hogy milyen műszaki feltétekkel kellene rendelkeznie a hálózatra kötött pénztárgépeknek.

Forrás: Népszabadság Online

Érvényes forgalmazási engedélyű pénztárgépek

Adatszolgáltatás időpontja: 2013. január 29.

This included agonistic behaviours like threats and slaps, submissive behaviours such as displacing and screaming, and affiliative behaviours such as embracing and grooming. Faecal samples from the female were then collected and analysed for levels of stress hormones. Another key aspect of the research noted where the observed monkey ranked in the social hierarchy. This has prompted researchers to develop and study new types of proteasome inhibitors. Carfilzomib (Kyprolis) is one of these new proteasome inhibitors. Studies of carfilzomib have shown promising results in people with relapsed or refractory multiple myeloma. Carfilzomib was approved in 2012 in the United States for people with multiple myeloma who have received at least 2 prior treatments, including bortezomib and an immunomodulatory drug such as thalidomide or lenalidomide. More studies are being done to find out how best to use carfilzomib to treat people who no longer respond to other drug therapies including bortezomib, if it works better alone or in combination with other drugs. The thing is that the one week later gossiping was still there, harrasment was still there and everyone was once again devided into cliques and groups. Change comes slowly and willingly. The most important thing is that cheap proscar we never give up on ourselves and on others. If you really knew me i decided to follow my dream and to help others for the better. Nowadays i continue to work on changing the world and changing and accepting myself. BE YOURSELVES and to BE GOOD,KIND,LOVING towards others, no matter if they are different than you.. HP Ng, KWC Foong, SH Ong, J Liu, PS Goh, WL Nowinski. Shape determinative slice localization for patient-specific masseter modeling using shape-based interpolation. HP Ng, QM Hu, SH Ong, KWC Foong, PS Goh, J Liu and WL Nowinski. Segmentation of the temporalis muscle from MR data. I will be available to discuss and approve topics throughout the quarter. This proposal will allow you to use the knowledge you have gained during the quarter to develop your own model. This course is more technique oriented. The goal is to give a good coverage of different genetic approaches as well as different aspects of neurobiology. Topics are organized by genetic approaches as the following: 1) Transgenic. The Epic-Soft European computer program for 24-hour pain medication online without prescription dietary protocols, personalized into a Belgian (Flemish) version, was used to estimate the intake of foods and nutrients. Creatinine concentration were verified to evaluate completeness of 24-hour urine collection. In Flanders, recovery of PABA (p-aminobenzoic acid) has been used as an indicator of completeness of 24-hour urine collection, but creatinine concentration was also determined, which made it possible to compare PABA recovery with creatinine concentration as a secondary objective. EuroFIR (European Food Information Resource Network), the world -leading European Network of Excellence on Food Composition Databank systems, is a partnership between 47 universities, research institutes and small-to-medium sized enterprises (SMEs) from 25 European countries..
Eng. szám
Típus megnevezés Engedély dátuma Érvényességi határidő Forgalmazó vagy jogutód
419 LAUDSTORE SAL2010,IBM4610,EN-EU,LAUDSTORE SAL v.7 szoftverrel 20030219 20131231 LAUREL KFT.
436 BEETLE/M,MF-EJ, EN-EU, STORELINE szoftverrel 20031029 20130630 WINCOR NIXDORF KFT.
472 SYNRETAIL SYSTEMS, 4610, EN-EU, SYNPOS szoftverrel 20040722 20131231 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
476 BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, LIDL POS(G&K) szoftverrel 20041011 20140331 WINCOR NIXDORF KFT.
489 BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, DM FILIS szoftverrel 20041213 20130930 WINCOR NIXDORF KFT.
601 BEETLE, MF-EJ 210,EN-EU,NAMOS Compact MOL HU üzemanyagk. sz. 20050408 20131231 WINCOR NIXDORF KFT.
603 BEETLE, MF-EJ210, EN-EU, DECATH.POWERTILL32 szoftv. 20050502 20131231 WINCOR NIXDORF KFT.
615 BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, POSWARE szoftverrel 20050622 20131231 WINCOR NIXDORF KFT.
624 SYNRETAIL S., IBM4610 1NR, P16, EN-EU, SYNPOS szoftverrel 20050802 20131231 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
636 DELL OPTIPLEX, IBM4610, EN-EU, MEDIVUS gyógyszertári sz. 20050921 20131231 HC POINTER KFT.
638 IBM SUREPOS 700,4610, EN-EU, SPARSTORE v2.3 (SPAR) szoftv. 20051024 20130630 SPAR MAGYARORSZÁG KFT.
644 BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, PENNY POS szoftverrel 20051221 20131231 WINCOR NIXDORF KFT.
676 IBM SUREPOS 500,IBM, EN-EU, ISP-LAU v2.0 szoftverrel 20061017 20130630 LAUREL KFT.
680 SAM4S ER-360F, EU 20061116 20140630 ALT CASH KFT.
682 SYNRETAIL SYS., 7197, P16, EN-EU, SYNPOS szoftverrel 20061127 20131231 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
693 SAM4S ER-260F, EU 20070301 20140630 ALT CASH KFT.
700 COMMATEC CF-177/EURO 20070831 20131231 ALT CASH KFT.
702 AS@R SYSTEM, NCR 7197, P8, EN-EU, NCR Adv.Store@Ret. sz. 20070911 20131231 NCR MAGYARORSZÁG KFT.
703 IBM SUREPOS500,IBM4610, EN-EU, BMAX-LAU v1.3 szoftverrel 20071109 20130930 LAUREL KFT.
704 HERMESPOS’07, IBM4610, EN-EU, HERMESPOS’07 szoftverrel 20071005 20130930 LAUREL KFT.
705 DATAKING EUROPETR.SYS.II,P8,EN-EU,EuroPetrol 2011 DUAL sz. 20070925 20130630 DATAKING KFT.
706 OBI, BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, OBI BASIS-3 szoftverrel 20070924 20130930 OBI HUNGARY RETAIL KFT.
707 SKIDATA 450 Unlim., P8, EN-EU, SYNPOS parkoló automata sz. 20070925 20131231 CREATIV BARTEX SOLUTION KFT.
708 DATAKING EUROPETR.SYS.II, P8,EN-EU,EuroPetrol 2007-A üzemanyagk. sz. 20071010 20130630 DATAKING KFT.
709 GEISHA JEWEL KC 382TF-H, EU 20071027 20130930 JAPAN CASH COMPANY KFT.
710 EURO-500 TX HANDY 20071123 20130930 ECR-TRADE KFT.
711 PRINTBOX-02, IBM4610, EN-EU, PROFF IT 3.11 szoftverrel 20071123 20131231 HC POINTER KFT.
712 BEETLE/iPOS ENTRY,MF-EJ210,EN-EU,Positive H2007.1 éttermi sz. 20071209 20130930 WINCOR NIXDORF KFT.
714 IBM SurePOS, IBM4610, EN-EU, Szintézis CRONIS szoftverrel 20071227 20130930 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
715 TIKETT-PRO TYPE II., EN-EU, BUSYS PRO jegykiadó szoftverrel 20071219 20131231 INFO SYS KFT.
716 TITAN TECHN.TOUCH SYS, IBM4610, EN-EU, Titan Techn. szoftv. 20080227 20130930 IT MAGYAR CINEMA KFT.
717 HCL TRM300, HCL EN-EU, HCL-Menetjegy v.1.0 jegykiadó szoftv. 20080122 20131231 HC LINEAR KFT.
718 PIPELIFE HUNG, SRP-270DF, EU, SAP számlázó szoftverrel 20080227 20131231 PIPELIFE HUNGÁRIA KFT.
719 WINPETROL, AC, EN-EU, WINPETROL 2.0 üzemanyagkút szoftverrel 20080306 20131231 SÓLYOMSOFT KFT.
720 LPOS-N21, IBM4610, EN-EU, NA-POS HU 1.0 szoftverrel 20080306 20131231 LAUREL KFT.
721 SMARTPOS, P8, EN-EU, SMARTPOS szoftverrel 20080402 20131231 DELTA INFORMATIKA ZRT.
722 FASY JUNIOR-€, EU 20080402 20131231 SOPTIS-OPTIS KFT.
723 FASY SCIROCCO-€, EU 20080402 20131231 SOPTIS-OPTIS KFT.
724 FASY SMILE PLUS-€, EU 20080402 20131231 SOPTIS-OPTIS KFT.
725 FASY WING PLUS-€, EU 20080402 20131231 SOPTIS-OPTIS KFT.
726 IBM 48XX-XXX, IBM 4610, EN-EU, ESHOP szoftverrel 20080430 20130331 PROMOD HUNGARY KFT.
727 EURO-100TX 20080416 20140331 ECR-TRADE KFT.
728 EURO-200TX 20080416 20140331 ECR-TRADE KFT.
729 EURO-500TX HANDY 20080416 20130331 PRIOR CASH KFT.
730 EURO-LINE POS, P8, EN-EU, WINCASSA1 szoftverrel 20080416 20130331 VH COM KFT.
731 PETRO-LINE POS, P8, EN-EU, WINCASSA2 üzemanyag szoftverrel 20080416 20130331 VH COM KFT.
733 DELL Optiplex, P8, EN-EU, EUROSHOP r2.6 üzemanyagkút szoftv. 20080530 20130630 OMV HUNGÁRIA KFT.
734 FISCAL HP2S1 EURO 20080530 20140331 ATC AIRCOM KFT.
735 BEETLE, MF-EJ210, EN-EU, TP.NET szoftverrel 20080610 20140331 WINCOR NIXDORF KFT.
737 STORE21-LAU, P8, EN-EU, STORE21-LAU szoftverrel 20080630 20130331 LAUREL KFT.
738 ACLAS CRD-88 BF, EU 20080630 20130331 ALT CASH KFT.
739 JEGYMESTER 2008, P8, EN-EU, JEGYMESTER jegyért. szoftv. 20080630 20140331 JEGYMESTER KFT.
740 FLEXYS V.5,V.6,V.7, IBM, EN-EU, VEC 5.0 WIN éttermi szoftv. 20080714 20130630 FLEXYS KFT.
741 FLEXYS V.5,V.6,V.7, IBM, EN-EU, VEC 5.0 LINUX éttermi szoftv. 20080714 20130630 FLEXYS KFT.
742 HOSTWARE, BBOX, EN-EU, HOSTWARE éttermi szoftverrel 20080724 20130630 HOSTWARE KFT.
743 AUCHAN GISS, P8, EN-EU, GISS v1.1 szoftverrel 20081017 20130930 AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.
744 EURO-500 TX HANDY/S 20080731 20130630 PRIOR CASH KFT.
745 EURO-2100 20080731 20130630 ECR-TRADE KFT.
746 WISDOR CR-681 BF, EU, hagyományos ptg. 20080910 20130630 EURO-PROMPT KFT.
747 SRS-PETROL, IBM 4610, EN-EU, SRS-PETROL üzemanyag sz. 20080925 20130630 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
751 MOLSOFT AC, EU, WACP-2 szoftverrel 20081117 20131231 MOLSOFT BT.
752 POS5000, P8, EN-EU, ACT’ o Cash szoftverrel 20081118 20131231 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
753 PC IBM 4610, EN-EU, LAUC+C-PC v1.0 szoftverrel 20090107 20131231 LAUREL KFT.
754 NS.WIN-1, IBM4610, EN-EU, NS-WIN-1 szoftverrel 20081219 20131231 NOVODATA ZRT.
755 LAUDSTORE 2008, IBM4610, EN-EU, LaudStore2012 szoftverrel 20090105 20131231 LAUREL KFT.
756 OPS-LAU, IBM4610, EN-EU, OPS szoftverrel 2.1 20090130 20131231 KIKA KFT.
757 ACIS OPT2-CASH, P16, EN-EU, Passport Europe szoftverrel 20090210 20140331 GILBARCO ACIS KFT.
759 PC-CRONIS, IBM4610, EN-EU, CRONIS szoftverrel 20090317 20140331 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
760 Radiant Lukoil Petrol POS System, P8, EN-EU, Rad. Pet. szoftv. 20090428 20130331 LUKOIL MAGYARORSZÁG KER. KFT.
761 DATAKING EUROSHOP,P8,EN-EU,EUROSHOP 2009 szoftverrel 20090402 20130331 DATAKING KFT.
763 PM-ABACUS-FCP, AC, EN-EU, PM-ABACUS szoftverrel 20090603 20130331 DESIGNA ACCESS KFT.
764 BEST POS SYSTEM, P8, EN-EU, BEST POS szoftverrel 20090624 20130630 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
765 HERMES-BÚTOR, IBM4610, EN-EU, HERMES-BÚTOR 2.3 szoftv. 20090730 20130630 LAUREL KFT.
766 ELO 15 PC, MF-EJ210, EN-EU, HGPARTNER RESTINFO éttermi sz. 20090624 20130630 WINCOR NIXDORF KFT.
767 BEETLE PC, MF-EJ 210, EN-EU, VIENNAPOS szoftverrel 20090713 20130630 WINCOR NIXDORF KFT.
768 IBM4694, SUREPOS 700 SSCAN, IBM, EN-EU, IBM SAJ002 DUNA sz. 20090630 20130630 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
769 BEETLE, MF-EJ210, EN-EU, TP.NET-II. szoftverrel 20090723 20130630 WINCOR NIXDORF KFT.
770 BEETLE, MF-EJ210, EN-EU, NSB OBJECTPOS szoftverrel 20090907 20130930 WINCOR NIXDORF KFT.
771 EPS, ALT, EN-EU, EPS szoftverrel 20090729 20130630 VODAFONE MAGYARO. ZRT.
772 JC-230, EU hagyományos pénztárgép 20090729 20130630 JAPAN CASH COMPANY KFT.
773 GM KASSA, ALT, EN-EU, GM KASSA szoftverrel 20090915 20130930 GTSG KFT.
774 SAM4S ER-230F, EU hagyományos pénztárgép 20090729 20140630 ALT CASH KFT.
775 BEETLE, MF-EJ210, EN-EU, COSYS POS szoftverrel 20090917 20130930 WINCOR NIXDORF KFT.
776 EURO 100TX 20090930 20130930 PRIOR CASH KFT.
777 EURO 200TX 20090930 20130930 PRIOR CASH KFT.
778 EURO 2100TX 20090930 20130930 PRIOR CASH KFT.
779 DPCRMAEF ITX TSP 1000, P16, EN-EU, CRMAEF 2.0.0 szoftverrel 20090930 20130930 DATA-PRESS KFT.
780 ROYAL JM382 EU 20090930 20130930 CAS-TECH-TRADE KFT.
781 BEETLE, MF-EJ 320, EN-EU, MÜLLER POS szoftverrel 20091026 20131231 WINCOR NIXDORF KFT.
782 BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, NAMOS COMPACT ENI üzem. sz. 20091026 20131231 WINCOR NIXDORF KFT.
783 DELL OPTIPLEX, P16, EN-EU, PIRKADAT gyógyszertári V2.8 sz. 20091008 20130930 OPTRA KFT.
784 LAU-OMNIT, P16, EN-EU, VALKÜR 1.0 szoftverrel 20091110 20131231 LAUREL KFT.
785 LAU-COIN, P16, EN-EU, GLOBAL STORE 1.0 szoftverrel 20091109 20131231 LAUREL KFT.
786 FISCAL EURO JUNIOR EU 20100104 20131231 ATC AIRCOM KFT.
787 FLEXYS V8.0 V9.0 V10.0, EN-EU, BKC 8.0 WINDOWS szoftverrel 20100104 20131231 FLEXYS KFT.
788 FLEXYS V8.0 V9.0 V10.0, EN-EU, BKC 8.0 LINUX szoftverrel 20100104 20131231 FLEXYS KFT.
789 STORE EXTENDA RETAIL P16, EN-EU, EXTENDA RETAIL szoftv. 20100104 20131231 STORE SERVICES MAGYARO. KFT.
790 DATAMAGIC, EN-EU, DATAMAGIC szoftverrel 20100104 20131231 DATAMAGIC KFT.
791 VAN GRAAF, P16, EN-EU, Oposs JAVA szoftverrel 20100119 20131231 VAN GRAAF BT.
792 MOLSOFT WACP-3EJ, ALT, EN-EU, WACP-3 szoftverrel 20100119 20131231 MOLSOFT BT.
793 POSIFEX-BLACKCAT, EN-EU, EUROCASH szoftverrel 20100318 20131231 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
794 INCASH SRP-270, AC, EU, INCASH szoftverrel 20100318 20131231 INCASH RENDSZERHÁZ KFT.
795 LAU-POOL, POCOK16, EN-EU, SERENISSIMA 1.0 szoftverrel 20100323 20131231 LAUREL KFT.
796 SAM4S ER-320F, EU 20100325 20131231 ALT CASH KFT.
797 ND IBM4610-KD3, EN-EU, Novodata Gyógyír.Win szoftverrel 20100325 20131231 NOVODATA ZRT.
798 JIVA SRP350, BLACKCAT, EN-EU, E-PTG. szoftverrel 20100325 20131231 COM-PASSZ KFT.
799 QB-WIN, IBM4610, EN-EU, QB-HAMI szoftverrel 20100407 20131231 QUADRO BYTE ZRT.
800 MIKROPHARMA,DELL, P16, EN-EU, Mikropharma gyógysz. sz. 20100420 20130331 MIKROSZERVIZ INFORMATIKA KFT.
801 GEISHA JEWEL KC 382B, EU 20100420 20130331 JAPAN CASH COMPANY KFT.
802 FASY JUNIOR-€ EU 20100428 20140331 FASY HUN 2009 KFT.
803 FASY WING PLUS-€ EU 20100428 20140331 FASY HUN 2009 KFT.
804 FASY SMILE PLUS-€ EU 20100428 20140331 FASY HUN 2009 KFT.
805 FASY SCIROCCO-€ EU 20100428 20140331 FASY HUN 2009 KFT.
806 LAU-NIKE, P16, EN-EU, NSB 6.2 szoftverrel 20100429 20130331 LAUREL KFT.
807 RP5700, MF-EJ 210, EN-EU, WINSHOP szoftverrel 20100503 20140331 WINCOR NIXDORF KFT.
808 POSTANET 2, P16, EN-EU, IPH szoftverrel 20100513 20140331 JET-SOL KFT.
809 FSC, P16, EN-EU, ELIXIR PRO+0.3.1 szoftverrel 20100527 20140331 LX-LINE KFT.
810 DATECS DP500, EU 20100603 20140331 PFK KFT.
811 GRAND TOTAL, P16, EN-EU, GRAND TOTAL 1.0 szoftverrel 20100603 20140331 SÓLYOMSOFT KFT.
812 PETROLTANK, P16, EN-EU, PETROLTANK 1.0 szoftverrel 20100603 20140331 SÓLYOMSOFT KFT.
813 W CORVAX II., P16, EN-EU, W PRIMULA szoftverrel 20100607 20140331 CORVAX KFT.
814 KASSZA-MIX, SRP-350, Black Cat, EN-EU, Kassza-Mix szoftv. 20100609 20130331 MULTI INFORMATIKAI KFT.
815 LAU-LKSZ3, P16, EN-EU, LKSZ3 szoftverrel 20100614 20130331 LAUREL KFT.
816 EMKE 8310-3, MF-EJ CT-S310, EN-EU, Volán8 szoftverrel 20100621 20130630 EMKE KFT.
817 FISCAL SILVER, EU 20100707 20130630 ATC AIRCOM KFT.
818 WIN gyógyszertári rendsz.,MF-EJ 320,EN-EU,Gyógyír.Win 3x sz. 20100721 20130630 NOVODATA ZRT.
819 GEISHA UNIVERSAL NS 382B EU 20100809 20130630 JAPAN CASH COMPANY KFT.
820 GEISHA PROFESSIONAL NM 382B  EU 20100809 20130630 JAPAN CASH COMPANY KFT.
821 BEETLE, MF-EJ 210, EN-EU, NAMOS Compact  WN üzema. sz. 20100809 20130630 WINCOR NIXDORF KFT.
822 SRS Base, IBM 4610 1NR, P16, EN-EU 20101013 20130930 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
823 SAM4S ER-420F EU 20101013 20140930 ALT CASH KFT.
824 PHARMASYS NCR7167, P16, EN-EU 20101019 20130930 DSS CONSULTING KFT.
825 R-Keeper P4 Glaive, P16, EN-EU 20101028 20130930 UCS RKEEPER KFT.
826 NCR SelfServ Checkout, MF-EJ 210, EN-EU, POSware szoftverrel 20101209 20130930 WINCOR NIXDORF KFT.
827 Toshiba A10, P16, EN-EU, T-Pos szoftverrel 20101209 20130930 ALT CASH KFT.
828 QB-WIN, IBM4610, EN-EU, QB-PHARMA szoftverrel 20101210 20130930 QUADRO BYTE ZRT.
829 ZPC POS FM WIN TSEJ, EN-EU, ZebraCash-WIN 2.0 szoftverrel 20101220 20130930 ZEBRASOFT KFT.
830 ACLAS PANDA, EU 20101220 20130930 ALT CASH KFT.
831 HUNALMEX OPTIMA, P16, EN-EU, HUNALMEX jegykiadó sz. 20101220 20130930 HUNALMEX KFT.
832 SAMSUNG/SAM4S ER-700F EU 20110127 20131231 ALT CASH KFT.
833 SAMSUNG/SAM4S ER-350F EU 20110127 20131231 ALT CASH KFT.
834 SAMSUNG/SAM4S ER-4615F EU 20110207 20131231 ALT CASH KFT.
835 MERCURY-140P, EU 20110222 20131231 PRIOR CASH KFT.
836 IBM SurePOS 500,4610-1NR,P16,EN-EU, GIA POS 2 üzema. szoftv. 20110222 20131231 GIA-HUNGÁRIA KFT.
837 PETROLPLUS, P16, EN-EU, PETROLPLUS 1.0 szoftverrel 20110304 20131231 SÓLYOMSOFT KFT.
838 PSCR LAU, IBM4610, EN-EU, PSCR-LAU szoftverrel 20110317 20131231 LAUREL KFT.
839 SALESLINE, EN-EU, SALESLINE szoftverrel 20110408 20140331 SEAWING KFT.
840 ZPC-POS-FM TANK WIN TSEJ, EN-EU, ZEBRACASH -WIN 2.1 sz. 20110427 20140331 ZEBRASOFT KFT.
841 SAM4S ER-420M EU 20110427 20140331 ALT CASH KFT.
842 HOSTWARE-Cassa-EJ16, EN-EU, HOSTWARE pénztárgép szoft. 20110524 20140331 HOSTWARE KFT.
843 LAURA-NCR, P16, EN-EU, LAURA v1.0 szoftverrel 20110603 20140331 LAUREL KFT.
844 LAURA-IBM, 4610, EN-EU, LAURA v1.0 szoftverrel 20110603 20140331 LAUREL KFT.
845 HERMESPOS’11, IBM4610, EN-EU, HERMESPOS’11 szoftverrel 20110607 20140331 LAUREL KFT.
846 EMKE 9310-3, MF-EJ, EN-EU, Volán9 szoftverrel 20110704 20140630 EMKE KFT.
847 M-POS, P16, EN-EU, üzemanyagkutas, M-POS szoftverrel 20110704 20140630 LEICHTER IRODATECHNIKA KFT.
848 ECOFLEX, P16, EN-EU, ECOFLEX szoftverrel 20110706 20140630 PENCART ZRT.
849 Media Markt Saturn,BEETLE,MF-EJ 210,EN-EU,TIGER POS sz. 20110726 20140630 WINCOR NIXDORF KFT.
850 Electro World,BEETLE,MF-EJ 210,EN-EU,ChaRMPOS szoftverrel 20110818 20140630 WINCOR NIXDORF KFT.
851 ZPC-POS-FM WIN TSMT, EU, ZebraCash-WIN 2.0 szoftverrel 20110818 20140630 ZEBRASOFT KFT.
852 WISDOR CR-18YF EURO 20110914 20140630 EURO-PROMPT KFT.
853 RETAIL PRO v2, IBM4610, EN-EU, RETAIL PRO szoftverrel 20110907 20140630 COMBASE KFT.
854 LES 9000, P16, EN-EU, MICROS éttermi szoftverrel 20110912 20140630 MICROS FIDELIO MAGYARO. KFT.
855 MICRA ECO PLUS-v4, EU 20110912 20140630 MICRA-METRIPOND KFT.
856 MICRA ECO MAX-v4, EU 20110912 20140630 MICRA-METRIPOND KFT.
857 MICRA ECO PROF-v4, EU 20110912 20140630 MICRA-METRIPOND KFT.
858 Auchan GISS, P16, EN-EU, GISS v1.1 szoftverrel 20110916 20140630 AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT.
859 PROGADAT-DELL, EN-EU, PAPOC16 2.0 szoftverrel 20111003 20140930 PROGADAT SZÁM.TECHNIKAI KFT.
860 IBM SurePOS 500, P16, EN-EU, Royal Chef szoftverrel 20111003 20140930 GP-SOFT KFT.
861 E-LINK, Black CAT, EN-EU, e-Link kisker. szoftverrel 20111003 20140930 SPS MÉDIA KFT.
862 NOVA EU 20111010 20140930 PRIOR CASH KFT.
863 McDonald’s Fast Food System, NCR, P8, EN-EU, NewPOS szoft. 20111019 20140930 MC DONALD’S KFT.
864 LAURA-Bau, IBM-P16, EN-EU, LAURA ver1.3 szoftverrel 20111019 20140930 LAUREL KFT.
865 OPTIMA CR-30 HU EURO 20111117 20140930 EURO-PROMPT KFT.
866 ATS-POSII, EN-EU, ATS-CASSA szoftverrel 20111123 20140930 ANTEUS KFT.
867 FISCAL Silver Plus, EU, Silver Plus szoftverrel 20111201 20140930 ATC AIRCOM KFT.
868 HCL-TPG-TRM300, EN-EU, HCL Linear szoftv. mobil menetjegy- és bérletkiadó ptg. 20111213 20140930 HC LINEAR KFT.
869 CashBox DanubiTank 1000, EN-EU, DanubiTank 1000 szoftverrel 20111215 20140930 DANUBISOFT KFT.
870 CashBox DanubiShop 1000, EN-EU, DanubiShop 1000 szoftverrel 20111219 20140930 DANUBISOFT KFT.
871 NOVOHOST TS 2011, EN-EU, Novohost 2011-EJ szoftverrel 20120112 20141231 NOVOHOST KFT.
872 Fujitsu TeamPOS, Fujitsu FP-510F, EN-EU, CRONIS szoftverrel 20120131 20141231 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
873 DATAKING EuroPetrol Sys. III.,EN-EU,EuroPetrol 2011 DUAL-P16 20120305 20141231 DATAKING KFT.
874 DV-POS4 PC, IBM 1NR, P16, EN-EU, DVCASSAi v4.12 szoftverrel 20120411 20150331 DRÉN & VALNER SZOFTVER KFT.
875 DV-POSi4 PC, IBM 1NR, P16, EN-EU, DVCASSAi v4.12 szoftverrel 20120417 20150331 DRÉN & VALNER SZOFTVER KFT.
876 FS Intel Cassa, EN-EU, Cashflow Cassa-BlackCat szoftverrel 20120518 20150331 SÁGI KFT.
877 EU PERFEKT DSA 50 20120518 20150331 I.E.T.Z. KFT.
878 MICROS RES4, P16, EN-EU, Micros szoftverrel 20120518 20150331 MICROS FIDELIO MAGYARO. KFT.
879 CashBox NOVA EU 20120522 20150331 PRIOR CASH KFT.
880 PETROLMAT, P16, EN-EU, önkisz. üzemanyagkút, PETROLMAT sz. 20120522 20150331 SÓLYOMSOFT KFT.
881 IKEA Étterem,BEETLE,MF-EJ 210,EN-EU,STORE POINT szoftverrel 20120524 20150331 WINCOR NIXDORF KFT.
882 EU PERFEKT DSA 55 20120607 20150331 I.E.T.Z. KFT.
883 LAURA-Kioszk IBM, IBM4610, EN-EU, LAURA ver1.0 szoftverrel 20120724 20150331 LAUREL KFT.
884 NCR SSCO-TESCO, P16, EN-EU, LAU-POSWARE v1.1 szoftv. 20120822 20150630 NCR MAGYARORSZÁG KFT.
885 SRS CT-2 P16, EN-EU, SYNPOS szoftverrel 20120920 20150630 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
886 SRS CT-1 P16, EN-EU, SYNPOS szoftverrel 20120920 20150630 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
887 EMKE 9320-3, MF-EJ, EN-EU, VOLÁN10 szoftverrel 20120920 20150630 EMKE KFT.
888 LAURA-LINUX-NCR, P16, EN-EU, LAURA ver2.0 szoftverrel 20121213 20150930 LAUREL KFT.
889 HP-POS, Epson TM-T81F, P16, EN-EU, Cronis szoftverrel 20121212 20150930 SZINTÉZIS INFORMATIKAI ZRT.
890 Laurel-Gilbarco benzinkút,P16,EN-EU,Passport Europe ver 1.0 sz. 20121218 20150930 LAUREL KFT.
891 Marionnaud, BEETLE, MF-EJ210, EN-EU, StoreLine szoftverrel 20121220 20150930 WINCOR NIXDORF KFT.
892 P16, BEST POS SYSTEM, EN-EU, BEST POS szoftverrel 20121220 20150930 SYNERGON RETAIL SYSTEMS KFT.
893 STEPIN, ALT, EN-EU, Stepin szoftverrel 20130108 20151231 TRAVELSOFT ONLINE KFT.

Forrás: nav.gov.hu.hu

Közlemény a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek szervizelésével kapcsolatos jogszabályi változásokról

I.  Bevezetés

A Magyar Közlöny 2013/24. számában 2013. február 15-én megjelent a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történőszolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta kibocsátására szolgáló pénztárgép, taxaméter forgalmazása, a forgalmazás engedélyezése, valamint a pénztárgépekre, taxaméterekre vonatkozó műszaki követelmények tekintetében 2013. március 20-ától felváltja a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet vonatkozó előírásait, valamint az adóigazgatási azonosításra alkalmas nyugta adását biztosító pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásának, használatának feltételeiről és az azzal összefüggőnyilvántartási, elszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 2006. január 26-i APEH közleményt.

Folytatás

1059/2013. (II. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal online adatkapcsolatra képes pénztárgépek bevezetésének ütemezéséről

A Kormány

1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján jogalkotási hatáskörébe tartozó rendeletben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (a továbbiakban: NAV) online adatkapcsolatra képes pénztárgépek (a továbbiakban: új pénztárgépek) bevezetésének ütemezését az alábbiak szerint állapítsa meg:

a) az új pénztárgépekre való átállás időpontja: 2013. május 1.,

b) az elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. június 30-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja,

c) az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek 2013. december 31-ig való használatát az állami adóhatóság nem szankcionálja,

d) 2013. július 1-től az elektronikus naplóval rendelkező hagyományos pénztárgépek üzemeltetői elektronikus úton, havonta kötelesek adatot szolgáltatni a pénztárgéppel kibocsátott nyugták, egyszerűsített számlák adatairól;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja a NAV elnökét, hogy kísérje figyelemmel az új pénztárgépekre való átállás folyamatát (különösen a NAV, a gyártók, forgalmazók, szervizek, pénztárgép üzemeltetők felkészülésére tekintettel), és a nemzetgazdasági miniszter útján rendszeresen tájékoztassa a Kormányt a felkészülés és az átállás helyzetéről;

Felelős: NAV elnöke

Határidő: folyamatos, a jelentés tekintetében először 2013. március 1., majd kéthetente 2014. január 15-ig

3. felhívja a NAV elnökét, hogy a NAV honlapján közleményben tegye közzé az elektronikus naplóval nem rendelkező, tehát legkésőbb 2013. június 30-ig lecserélendő pénztárgépek engedélyszámát, típusmegnevezését.

Felelős: NAV elnöke

Határidő: 2013. április 15.